Jeg ønsker å henvise en pasient for langvarige smerter

Frisk Spesialist tilbyr kartleggingsopphold og rehabilitering for langvarigesmertetilstanderved våre avdelinger i Trondheim, Hamar og Oslo. Henvisningsrutiner er litt forskjellige ut i fra helseregion, og hvem som er henviser – se under for nærmere opplysninger.

 

Målgruppe:

Hvem kan henvise:

Leger i primærhelsetjenesten, privatpraktiserende avtalespesialister, manuellterapeuter, kiropraktorer og enheter i spesialisthelsetjenesten.

Hvordan gå frem:

Vi anbefaler sterkt at man først henviser til to ukers kartlegging- og vurderingsopphold. Pasienter som har behov for rehabilitering vil bli overført til 12 ukers rehabiliteringsopphold.

Henvisning innen Helse Sør-øst (Avdelinger i Oslo og Hamar).

 Lege i primærhelsetjenesten, privatpraktiserende avtalespesialist, manuellterapeut eller kiropraktor

Henvisning sendes til Regional koordinerende enhet (RKE) elektronisk via Norsk Helsenett. Søk opp «RKE» i det nasjonale adresseregisteret. Se sjekkliste for henvisninger til rehabilitering her: https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet/henvisning-til-rehabilitering-i-spesialisthelsetjenesten

 

Henvisning fra spesialisthelsetjenesten:

Henvisningen kan sendes direkte til Frisk Spesialist via Norsk Helsenett. Her finner dere oss under navnet Frisk Utvikling. Se gjerne sjekkliste for innhold i henvisninger her: https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet/henvisning-til-rehabilitering-i-spesialisthelsetjenesten. Ellers har vi behov for følgende opplysninger:

 • Pasientens fastlege
 • Ansiennitetsdato (Dato for førstegangs mottak av den opprinnelige henvisningen til spesialisthelsetjenesten)
 • Vurderingsdato (Den dato vurderingsinstansen vurderte henvisningen)
 • Frist for nødvendig helsehjelp (Frist for seneste oppstart av helsehjelp)
 • Ventetid sluttdato (Dato for ventetid slutt skal kun overføres til den institusjonen henvisningen videresendes til dersom helsehjelpen allerede er påbegynt)
 • Hvem er henviser (Hvem har sendt henvisning til dere?)

Henvisning innen Helse Midt-Norge (Avdeling Trondheim):

Henvisning fra fastleger og avtalespesialister

Sendes elektronisk til Regional vurderingsenhetHMN elektronisk via Norsk Helsenett. Se sjekkliste for henvisninger til rehabilitering her: https://hnt.no/helsefaglig/tjenester/regional-koordinerende-enhet/sjekkliste-for-henvisning

Henvisning for innelagte pasienter ved St.Olavs hospital og Helse Møre og Romsdal

For sykehusavdelinger (sengeposter) på St.Olavs og Helse Møre og Romsdal skal henvisning gå direkte til Oppfølgingsenheten Frisk (epikrise fungerer som henvisning). Send gjerne elektronisk via Norsk Helsenett. Se gjerne på sjekkliste for henvisninger til rehabilitering: https://hnt.no/helsefaglig/tjenester/regional-koordinerende-enhet/sjekkliste-for-henvisning. Husk også at vi har behov for følgende opplysninger:

 • Pasientens fastlege
 • Ansiennitetsdato (Dato for førstegangs mottak av den opprinnelige henvisningen til spesialisthelsetjenesten)
 • Vurderingsdato (Den dato vurderingsinstansen vurderte henvisningen)
 • Frist for nødvendig helsehjelp (Frist for seneste oppstart av helsehjelp)
 • Ventetid sluttdato (Dato for ventetid slutt skal kun overføres til den institusjonen henvisningen videresendes til dersom helsehjelpen allerede er påbegynt)
 • Hvem er henviser (Hvem har sendt henvisning til dere?)

Henvisning for innelagte pasienter ved Helse Nord-Trøndelag HF

For sykehusavdelinger (sengeposter) i Helse Nord-Trøndelag, sendes det melding til RVE som så formidler til ønsket institusjon. Se gjerne på sjekkliste for henvisninger til rehabilitering: https://hnt.no/helsefaglig/tjenester/regional-koordinerende-enhet/sjekkliste-for-henvisning. Husk også at vi har behov for følgende opplysninger:

 • Pasientens fastlege
 • Ansiennitetsdato (Dato for førstegangs mottak av den opprinnelige henvisningen til spesialisthelsetjenesten)
 • Vurderingsdato (Den dato vurderingsinstansen vurderte henvisningen)
 • Frist for nødvendig helsehjelp (Frist for seneste oppstart av helsehjelp)
 • Ventetid sluttdato (Dato for ventetid slutt skal kun overføres til den institusjonen henvisningen videresendes til dersom helsehjelpen allerede er påbegynt)
 • Hvem er henviser (Hvem har sendt henvisning til dere?)

Henvisning for poliklinikker i Helse Midt-Norge

Henvisninger skal gå tilRVEdersom pasienten ikke er i et forløp der rehabilitering kommer som en naturlig følge. Benytt poliklinisk notat, velg sykehusenhet Levanger og send det elektronisk til postkassen «Henvisninger og søknader RVE». Se gjerne på sjekkliste for henvisninger til rehabilitering: https://hnt.no/helsefaglig/tjenester/regional-koordinerende-enhet/sjekkliste-for-henvisning. Husk også at vi har behov for følgende opplysninger:

 • Pasientens fastlege
 • Ansiennitetsdato (Dato for førstegangs mottak av den opprinnelige henvisningen til spesialisthelsetjenesten)
 • Vurderingsdato (Den dato vurderingsinstansen vurderte henvisningen)
 • Frist for nødvendig helsehjelp (Frist for seneste oppstart av helsehjelp)
 • Ventetid sluttdato (Dato for ventetid slutt skal kun overføres til den institusjonen henvisningen videresendes til dersom helsehjelpen allerede er påbegynt)
 • Hvem er henviser (Hvem har sendt henvisning til dere?)